Hitsausrobotit tulevat muuttamaan konepajojen työelämää entistä useammin. Johdatus hitsausrobotiikkaan -opintokokonaisuus antaa laaja-alaisen kokonaiskuvan robottijärjestelmän hankinnasta, suunnittelusta ja tehokkaasta käyttöönotosta sekä suunnittelun ja valmistuksen yhteistoiminnasta hitsauksen robotisoinnissa. Kurssi on suunnattu ensimmäisen hitsausrobotin hankintaa pohtivien yritysten työntekijöille sekä ensimmäisen ja toisen vuosikurssin kone- sekä automaatiotekniikan opiskelijoille.

Opiskelija ymmärtää hitsausrobotiikan soveltamisen merkityksen konepajatuotannon kustannustehokkuuden parantamisessa. Hän on perehtynyt erilaisiin hitsausrobotiikassa käytettäviin laitteistoihin ja työkaluihin. Lisäksi opiskelija osaa luoda robottihitsaussolujen pohjapiirustuksia (layout) ja huomioida toimilaitteiden valinnassa niin hitsausprosessin kuin hitsattavien kappaleiden vaikutukset. Opiskelija tietää robottiohjelman käskyt ja osaa muodostaa näiden avulla hitsausohjelman.

Tämä on toisen asteen opiskelijoille syksyllä 2020 toteutettava Robotiikan perusteet -opintojakso.

Opiskelija hallitsee kolmiulotteisten kappaleiden mallintamisen sekä yksinkertaisien osamallien ja kokoonpanojen piirustusten lukemisen ja luomisen.

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää avoimen robotiikka-alustojen mahdollisuudet ja käsitteet. Kykenee suorittamaan peruskomentoja Linux-ympäristössä ja ymmärtää Python-ohjelmointikieltä. Osaa luoda simulaatiomallin ROS-ympäristössä ja pystyy soveltamaan simuloituja malleja käytännössä.   

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on tarjota ajankohtaista tieteellistä ja käytännön tietoa avoimista robotiikka-alustoista. Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden tutustua avoimen lähdekoodin järjestelmiin kuten Linux-käyttöjärjestelmään sekä Python-ohjelmointikieleen. Opintojaksolla tullaan pääsääntöisesti keskittymään niin teoriassa kuin käytännössä avoimen robotiikka-alustaan nimeltä ROS (Robot Operating System). Tarkoituksena on ensin tutustua ROS:iin simulaatio-ohjelman avulla. Myöhemmin käytännön harjoituksissa hyödynnetään Turtlebot2-mobiilirobottia ja Universal Robotsin UR5-yhteistyörobottia. 

Esitietovaatimukset: Opiskelijan olisi hyvä tutustua etukäteen Campusonlinen Python-kurssiin https://campusonline.fi/en/python-ohjelmointi/  

Kohderyhmä: ensisijaisesti AEA17SP ja AEA18SP ryhmät 

Suoritustapa: Opintojakso sisältää välitenttejä, harjoitustöitä ja ryhmätöitä.

Toteutetaan vuoden 2019 syksyllä toisen periodin aikana.