Käyttöehdot / Terms of use


SAMK Moodle käyttöehdot


Käyttäjätunnus

Luomalla käyttäjätilin palveluun https://samkmoodle.samk.fi sitoudun noudattamaan alla mainittuja sääntöjä:

 • käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin

 • käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksensa käytöstä

 • samaa tunnusta ja salasanaa ei saa käyttää muissa internet palveluissa tai niihin rekisteröidyttäessä

 • käyttäjä sitoutuu noudattamaan Satakunnan AMK:n käyttöjärjestelmistä annettuja sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja ja Suomen lakia

 • käyttäjä sitoutuu tutustumaan SAMK:n tietoturvaohjeeseen osoitteessa https://www.samk.fi/tietoa-meista/turvallisuus/tietoturva/

 • jos on syytä epäillä tunnuksen ja salasanan joutuneen jonkun muun haltuun, salasana on vaihdettava tai tunnuksen käyttö estettävä

 • salasana on vaihdettava määräajoin

 • käyttäjätunnus on voimassa yhden vuoden viimeisestä kirjautumisesta. Käyttäjän on ennen tätä itse huolehdittava tunnuksensa omistuksessa olevien tietojen asianmukaisesta siirtämisestä tai poistosta.

 • Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi hyödynnämme käyttämättömien käyttäjätilien poistoa, kun edellisestä kirjautumisesta on kulunut 12kk. Tällöin poistuu osallistujan tehtävä- ja tenttivastaukset Moodlesta, keskusteluviestit, ja opiskelijan pääsy kurssialueelle.


  Osallistujan oikeudet ja velvollisuudet Moodlessa

 • Oppimateriaalia, mukaan lukien verkkokeskusteluja, ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman materiaalin oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

 • Luennot ja muu opiskeluun liittyvä materiaali jaetaan vain korkeakoulun ylläpitämissä palveluissa eikä niitä tule saattaa julkisesti saataville.

 • Osallistuja vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Satakunnan ammattikorkeakoululle aiheutuu ohjeiden vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.


  SAMK Moodle terms of use


  User account

  By creating a username to service https://samkmoodle.samk.fi I hereby commit myself to obeying the rules mentioned below:

 • the username is personal and it is not allowed to be given to anyone else

 • the user is responsible for all the use of the username

 • the same username and password must not be used in other internet services or when registering for them

 • the user commits him/herself to obeying the rules and instructions given on the operating systems of Satakunta University of Applied Sciences (SAMK), on principles of morality and the Laws of Finland.

 • the user commits him/herself to getting acquainted with the information security policy of SAMK https://www.samk.fi/en/about-samk-2/information-security/

 • if there is reason to suspect that the username and password have ended up in somebody else´s possession, the password must be changed or the usage of the user account must be prevented

 • the password must be changed at regular intervals

 • the user account is valid for one year since the last log in. Before this, the user must take care him/herself that user account data is properly transferred/transmitted or erased/deleted.

 • to meet the requirements of General Data Protection Regulation (GDPR) we utilize the removal of user accounts when 12 months have passed since the last log in. Then the participant´s assignments and exams will disappear from Moodle as well as discussion messages, and student´s access to the Moodle course implementation is prevented.


  Participant´s rights and responsibilities on Moodle


 • Teaching material, including online discussions, must not be utilized in any other connection besides study use connected to studies without a separate written permission from the holder of a right to material.

 • Lectures and other material related to studies are distributed only on services maintained by higher education establishment and they shall not be made publicly available.

 • The participant is responsible for all possible damages caused to Satakunta University of Applied Sciences when teaching material has been used contrary to instructions.

Viimeksi muutettu: torstai, 28. tammikuuta 2021, 09:15