Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Terms of use / Käyttöehdot Sivuston käyttöehdot Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Lue tarkasti SAMK Moodlen käyttöehdot 

Please read carefully SAMK Moodle terms of use

Käytänne kokonaisuudessaan

SAMK Moodle käyttöehdot

Käyttäjätunnus

Luomalla käyttäjätilin palveluun https://samkmoodle.samk.fi sitoudun noudattamaan alla mainittuja sääntöjä:

 • käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin
 • käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksensa käytöstä
 • samaa tunnusta ja salasanaa ei saa käyttää muissa internet palveluissa tai niihin rekisteröidyttäessä
 • käyttäjä sitoutuu noudattamaan Satakunnan AMK:n käyttöjärjestelmistä annettuja sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja ja Suomen lakia
 • käyttäjä sitoutuu tutustumaan SAMK:n tietoturvaohjeeseen osoitteessa https://www.samk.fi/tietoa-meista/turvallisuus/tietoturva/
 • jos on syytä epäillä tunnuksen ja salasanan joutuneen jonkun muun haltuun, salasana on vaihdettava tai tunnuksen käyttö estettävä
 • Palvelun käyttäjäoikeutesi on voimassa vain sen ajan, kun opiskelu- tai käyttöoikeus tai työsopimus on voimassa korkeakoulussa.  Käyttäjän on ennen tätä itse huolehdittava tunnuksensa omistuksessa olevien tietojen asianmukaisesta siirtämisestä tai poistosta.
 • Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi hyödynnämme käyttämättömien käyttäjätilien poistoa, kun edellisestä kirjautumisesta on kulunut yli 12kk. Tällöin poistuu osallistujan tehtävä- ja tenttivastaukset Moodlesta, keskusteluviestit, ja opiskelijan pääsy kurssialueelle.

Osallistujan oikeudet ja velvollisuudet Moodlessa
 • Oppimateriaalia, mukaan lukien verkkokeskusteluja, ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman materiaalin oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.
 • Luennot ja muu opiskeluun liittyvä materiaali jaetaan vain korkeakoulun ylläpitämissä palveluissa eikä niitä tule saattaa julkisesti saataville.
 • Osallistuja vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Satakunnan ammattikorkeakoululle aiheutuu ohjeiden vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.


SAMK Moodle terms of use

User account

By creating a username to service https://samkmoodle.samk.fi I hereby commit myself to obeying the rules mentioned below:

 • the username is personal and it is not allowed to be given to anyone else
 • the user is responsible for all the use of the username
 • the same username and password must not be used in other internet services or when registering for them
 • the user commits him/herself to obeying the rules and instructions given on the operating systems of Satakunta University of Applied Sciences (SAMK), on principles of morality and the Laws of Finland.
 • the user commits him/herself to getting acquainted with the information security policy of SAMK https://www.samk.fi/en/about-samk-2/information-security/
 • if there is reason to suspect that the username and password have ended up in somebody else´s possession, the password must be changed or the usage of the user account must be prevented
 • the password must be changed at regular intervals
 • Your right of use of the Service is only valid for the duration of your study, employment contract or access right. Before this, the user must take care him/herself that user account data is properly transferred/transmitted or erased/deleted.
 • to meet the requirements of General Data Protection Regulation (GDPR) we utilize the removal of user accounts when 12 months have passed since the last log in. Then the participant´s assignments and exams will disappear from Moodle as well as discussion messages, and student´s access to the Moodle course implementation is prevented.

Participant´s rights and responsibilities on Moodle

 • Teaching material, including online discussions, must not be utilized in any other connection besides study use connected to studies without a separate written permission from the holder of a right to material.
 • Lectures and other material related to studies are distributed only on services maintained by higher education establishment and they shall not be made publicly available.
 • The participant is responsible for all possible damages caused to Satakunta University of Applied Sciences when teaching material has been used contrary to instructions.